BREZOVICA a BERZEVICZY

9. října 2010 v 10:41 | CORi
                    Brezovica

Brezovica foto
leží v údolí Torysy pod východnými výbežkami Levočských vrchov v nadmorskej výške 455 m, pričom členitosť jej katastra určuje najnižší bod 429 m a najvyšší vrch o výške 949 m n.m. Obec sa vyvinula na starej ceste vedúcej zo Šariša na Spiš, ktorá sa v pramenných materiáloch označuje jako "via magna" velká cesta. Neskor, po vzniku obcí Tichý Potok a Blažov s priľahlými asadami Dolina, Čertež a Ždiar, vznikla v obci križovatka ciest, ktorá napomohla vývoju Brezovice jako trhovej osady. Kým cesta, vychádzajúca z obce smerom na juh do Brezovičky prechádzala cez Levočské vrchy k Spišskému hradu a kapitule, cesta smerujúca na západ cez Tichý Potok viedla cez Uložu do Levoče.
Chotár obce je zčasti odlesnený, no jeho západná a severná oblasť je zarastená lesmi a výskytom smreka,borovice a ostatných ihličnanov. Celková plocha katastra má rozlohu 1816 ha. Pre flóru je tu charakteristický výskyt alpských rastlín na svahoch Levočských vrchov a masíve Čiernej hory. Faunu zastupuje zajac poľný, líška, srna, diviak a prechodne v období tuhých zím aj vlk, ktorý sem obyčajne prechádza z poľských Beskýd.
Morfológia katastra je typicky treťohorná a geologické zloženie vytvárajú hnedé lesné, oglejené
a nivné karbonátové pôdy centrálnokarpatského flyšu s usadeninami pieskovca, zlepenca, ale aj dolomitov, kremeňov a vápencov. Morfologické premeny spôsobil erózny tok rieky Torysy a jej prítokov, najma Slavkovského potoka, ktorý sa v starých písomných prameňoch uvádza aj ako "Kis Tarcha", Malá Torysa. Okrem tohto potoka erózie várali aj menšie prítoky najmä zo severu, zo svahov Čiernej hory. Vodné toky vytvorili terasovité polia a výmole.


Názov a erb obce
   
                                                                                                                 

erb Brezovice
    
Obce podobného názvu sú na Slovensku ale aj v Európe. Na Orave
Breza a Brezovica, v blízkosti Bardejova Brezovka, pri Giraltovciach Brezov, na strednom Slovensku Podbrezová, na západnom Slovensku Brezová pod Bradlom.V susedstve chorvátskeho hlavného mesta Záhrebu je Brezovica, podobne v Slovinsku v blízkosti hlavného mesta Ljubliana
a diaľnice smerujúcej na Postojnu je obec Brezovica, v Čechách ve Březí, v Polsku Brzezie, Brzezówka, na Ukrajine Berezivka, v Kosove zimné stredisko Brezovica.Ide o typický slovanský názov, ktorého koreň slova pochádza nepochybne od slova breza.
Brezovica má tento strom zobrazený aj vo svojom erbe, ktorý sa vyvinul zo starých pečatí. Už v roku 1607 používala obec pečatidlo so siluetou košatej brezy a kolopisom "Sigillum oppidi Berzevicze". Názov obce bol počas svojho vývoja ovplyvňovaný pri transkripcii inými jazykovými vplyvmi, najma latinčinou, maďarčinou a nemčinou, no koreň slova sa zachoval do dnešných dní. Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1316 ako Berzeuicha,Brezuicz a jej názov sa vyvíjal takto: 1329 Brezwicha, 1331 Brezouicz, 1355 Brezuicha, 1435 de Berzewiche, 1572 Berzevicze,1793 Brezowicza,1960 Brezovica.


    Z histórie
Benjamin

Leží na styku Levočských vrchov a Bachurne .Po prvý krát sa obec písomne spomína až v roku 1317. Vtedy tu začal vznikať aj hrad, ktorý stavali ako rodinné sídlo rod. Berzeviczi
V roku 1274 vymenil Detrik, gróf spišských Sasov, spolu so svojimi synmi panstvo Torysa (Tarcha) za Rikolfove a Hermanove majetky na Spiši. Medzi ne patrila i obec Brezovica. Odvtedy až do roku 1848 bola obec majetkom tohto rodu, ktorý mal podľa názvu obce i predikát:de Berzeviczy.
Prvým známym predkom z tohto rodu bol comes Rudger zo začiatku 13. storočia, ktorého manželka a jej brat, spišský prepošt Adolf, dostali od Ondreja II. pôdu pri rieke Poprad. Rudger mal dvoch synov Hermana a Rikolfa, ten mal 7 detí, z ktorých bol druhorodený Ján zakladateľom Brezovickej vetvy rodu. (Ďalšou vetvou bol rod. Tarczay. ) Jeho synovi Michalovi sa pripisuje aj výstavba hradu, ktorý bol ich rodovým sídlom viac ako dve storočia. Po Michalovej smrti získal majetky jeho syn Mikuláš. V roku 1438 zabralo hrad mesto Prešov, pre kráľovnú Alžbetu. Od roku 1449 bol v rukách bratríkov, ale v roku 1458 ho obsadili vojská Mateja Korvína. V tom čase boli majetky v spoločnej držbe Berzeviczyovcov, Istvána, Detrikovcov, J. Schwarcza a Lomniczkiowcov. Hrad bol zrejme opustený a koncom 15. storočia zanikol.
Jeho majitelia sa presťahovali do pohodlnejších sídel v obci, pričom ich prvé sídlo bol pôvodný objekt, ktorého prestavbou vznikla dnešná klasicistická kúria v obci. Hrad bol zrejme opustený a koncom 15. storočia zanikol. Pôvodný pôdorys hradného areálu tvoril takmer pravidelný trojuholník. Predpokladá sa, že ho chránilo palisádové opevnenie. Hrad rozdeľovala na dve časti interiérová priekopa. Horná časť pozostávala z obytnej budovy a dolná z hospodárskych budov. Vstup do hradu chránil pravdepodobne padací most.

                   Zaujímavosti


archív

V obci bolo kedysi neuveriteľných 7 kúrií a renesančný kaštieľ zo 17. storočia. Brezovica patrila k najvýznamnejším obciam Šariša a bola v minulosti známa konaním všade naokolo vychýrených trhov a jarmokov. V Brezovici jestvovala aj synagóga. Presný rok výstavby a deštrukcie synagógy nie je známy, no pravdepodobne stála už na prelome 18. a 19. storočia. Zanikla tesne po 2. svetovej vojne, keď ešte krátko slúžila ako stodola na uskladňovanie sena. Pred tým, tam žila aj početná židovská obec. Jej slávu okrem jestvujúcej ješivy, ktorú absolvovali mnohí vynikajúci rabíni, šírilo aj učilište so zameraním na vybrané remeslá. Z miestnych obyvateľov vynikali predovšetkým tkáči plátna, súkna a krajčíri.

Momentálne sa tamojšie pamiatky nenachádzajú v práve najlepšom stave a potrebovali by nutne opravu. Čo sa týka hradu, existujú ešte nepatrné terénne zvyšky na mieste tamojšieho cintorína. Viditeľná je najmä priekopa/val, ktorý má ešte dnes úctihodnu hĺbku.
V roku 1274 dostali Polan a Rikolf I. od šarišského župana Arnolda tiež väščie územie na Šariši s centrom v Brezovici. Ku pôvodnému menu si začali písať "de Berzevicze, Berzeviczy, hoci ich sídlom naďalej zostala Veľká Lomnica.. Synovia Rikolfa I. - Gallus, zvaný i Kokoš, či Kakaš B. , Ján B. a Rikolf II. B. , ako aj ich potomkovia ( najmä Jánov syn Michal) v prvej polovici 13. a začiatkom 14. storočia, zakladaním desiatok dedín na nemeckom práve pozdĺž uhorsko - poľského pohraničia v Šariši a na Spiši, najmä pozdĺž riek Dunajec, Bialka a Poprad výrazne prispeli pri znovuosídľovaní severu Uhorska, vyľudneného hlavne v dôsledkoch tatárskeho vpádu. Osídlili nielen pôvodné, vyľudnené obce, ale často v blízkosti pôvodných zakladali nové. Boli to napr. Huncovce, Stará Lesná, Výborná, Lendak, Spišské Hanušovce, Reľov, Veľká Franková, Kacvin, Nedeca , Lechnica, Nová Belá, Krempachy (pôvodne Krumbach), Durštín, Falštín, Lapše a podobne. Na ich majetkoch neskôr vznikali, najmä v dôsledku valasskej kolonizácie ďalšie obce, ktoré pôvodnú sieť sídiel dohusťovali. Rovnako v Šariši to boli obce Plaveč, Plavnica, Kamenica, Červenica, Brezovica, Brezovička, Blažov, Cabov, Jarovnice, Lipovec, Legnava, Daletice, Poloma, Bajerovce, Šarišské Dravce, Tichá Voda, Šambron a ďalšie.
*** V roku 1350 Berzevicziovci dali postaviť hrad Brezovicu a krátko predtým i Kamenicu v Šariši. Už v roku 1343 sa rod B. rozdelil na šarišskú a spišskú vetvu. Spišská vetva získala erbovú listinu v roku 1559 a šarišská v roku 1560. Príslušníci tohoto rodu pôsobili na uhorskom kráľovskom dvore i v štátnej správe v rôznych funkciách. Ako vojaci, vedci i umelci. Najvýznamnejším predstaviteľom rodu bol asi Georg B.(1763 -1882 ) - humanisticky zameraný, osvietenský ekonóm a právnik.
V roku 1274 dostali Polan a Rikolf I. od šarišského župana Arnolda tiež väščie územie na Šariši s centrom v Brezovici. Ku pôvodnému menu si začali písať "de Berzevicze, Berzeviczy, hoci ich sídlom naďalej zostala Veľká Lomnica.. Synovia Rikolfa I. - Gallus, zvaný i Kokoš, či Kakaš B. , Ján B. a Rikolf II. B. , ako aj ich potomkovia ( najmä Jánov syn Michal) v prvej polovici 13. a začiatkom 14. storočia, zakladaním desiatok dedín na nemeckom práve pozdĺž uhorsko - poľského pohraničia v Šariši a na Spiši, najmä pozdĺž riek Dunajec, Bialka a Poprad výrazne prispeli pri znovuosídľovaní severu Uhorska, vyľudneného hlavne v dôsledkoch tatárskeho vpádu. Osídlili nielen pôvodné, vyľudnené obce, ale často v blízkosti pôvodných zakladali nové. Boli to napr. Huncovce, Stará Lesná, Výborná, Lendak, Spišské Hanušovce, Reľov, Veľká Franková, Kacvin, Nedeca , Lechnica, Nová Belá, Krempachy (pôvodne Krumbach), Durštín, Falštín, Lapše a podobne. Na ich majetkoch neskôr vznikali, najmä v dôsledku valasskej kolonizácie ďalšie obce, ktoré pôvodnú sieť sídiel dohusťovali. Rovnako v Šariši to boli obce Plaveč, Plavnica, Kamenica, Červenica, Brezovica, Brezovička, Blažov, Cabov, Jarovnice, Lipovec, Legnava, Daletice, Poloma, Bajerovce, Šarišské Dravce, Tichá Voda, Šambron a ďalšie.
 


Komentáře

1 world-people world-people | Web | 9. října 2010 v 10:50 | Reagovat

prosím podívej se na blog, který je pro všechny blogaře, kteří chcou být administrátoři blogu a na tento článek http://world-people.blog.cz/1010/prvni-clanek si prosím přečti a napiš koment

2 Smithb591 Smithb591 | E-mail | Web | 11. června 2014 v 9:42 | Reagovat

I appreciate, cause I discovered just what I used to be looking for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye dccgegecfgedeegc

3 Pharmc822 Pharmc822 | E-mail | Web | 13. června 2014 v 6:58 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://apxoiey2.com/aovqrx/1.html">cheap goods</a>

4 Pharmk503 Pharmk503 | E-mail | Web | 13. června 2014 v 6:59 | Reagovat

Very nice site! cheap goods http://apxoiey2.com/aovqrx/4.html

5 Pharmk979 Pharmk979 | E-mail | Web | 13. června 2014 v 12:47 | Reagovat

Very nice site!

6 overnight overnight | E-mail | Web | 16. června 2014 v 8:45 | Reagovat

Hello!

7 Smithf575 Smithf575 | E-mail | Web | 10. července 2014 v 5:19 | Reagovat

Thanks so much for sharing this excellent info! I'm seeking forward to see much more posts! fdbeafekgbdcdgad

8 Flossieavemi Flossieavemi | E-mail | 25. července 2017 v 17:09 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
See you later ;)

XRumer20170725

9 Flossieavemi Flossieavemi | E-mail | 25. července 2017 v 22:32 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captcha solution of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
Good luck ;)

XRumer20170725

10 Carolynlitly Carolynlitly | E-mail | 5. srpna 2017 v 1:57 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck!

XRumer201708

11 Carolynlitly Carolynlitly | E-mail | 5. srpna 2017 v 12:38 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck!

XRumer201708

12 Avito777cib Avito777cib | E-mail | 16. srpna 2017 v 1:34 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Мое почтение, дорогие друзья!</b>

Рады будем предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам нужны определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных заказчиков гибкая система бонусов и скидок!
Гарантия:

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим... <b>А также, гасим Штрафы ГИБДД за 65% ...</b>

Оплата:
ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
Рады сотрудничеству!

Залив Авито <b>канал Телеграмм  @t.me/avito50 </b>
________

купить скидку +на авито
авито краснодар
пополнение кошелька авито
подавать объявление +на авито бесплатно
авито казань

13 Avia777Lor Avia777Lor | E-mail | 16. srpna 2017 v 18:57 | Reagovat

<b>Авиабилеты по РУ за 60 процентов от цены кассы.</b> по МИРУ - 50%| <b>Телеграмм @AviaRussia</b> только этот, другие не используем.

Надежно. Выгодно. Без слётов. И БЕЗ каких-либо проблем.

Оплата:
ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
Рады сотрудничеству!
________

дешевые авиабилеты +по россии акции скидки
авиабилеты купить билеты +на самолет онлайн дешево
якутск москва авиабилеты дешево s7
дешевые авиабилеты акции s7 авиакомпаний скидки
авиабилет купить онлайн дешево со скидкой

14 GeorgeAdalf GeorgeAdalf | E-mail | Web | 20. srpna 2017 v 3:26 | Reagovat

<a href=http://cyril-leytsihovich.ml/>млм без вложений, сетевые технологии в бизнесе</a>

15 Mariaet Mariaet | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 2:14 | Reagovat

Хотите как-то разнообразить сексуальную жизнь? Добиться совершенно новых ощущений помогут игрушки для взрослых

Один из самых востребованных методов достигнуть сильных ощущений – <a href="https://afroditalove.ru/category/vibromassazher-vibrator/">купить вибратор</a>. С его помощью достаточно проcто добиться стимуляции особо чувствительных зон и точек на теле. Только не используйте его в одиночестве, доверьтесь своему любимому. Это хорошо укрепит вашу связь и позволит стать более раскованными и открытыми друг с другом.</p>
Также среди секс-игрушек распространены эрекционные кольца, наручники, стимуляторы и смазки. Начните с чего-нибудь одного, не бойтесь попробовать разные варианты, и вы точно сможете отыскать то, что понравится вам и партнеру.</p>
Стоит заметить: <a href="https://afroditalove.ru/category/prezervativy/">купить презервативы</a>, вагинальные шарики, фаллоиммитаторы, вакуумные помпы, и остальные <a href="https://afroditalove.ru/">секс-игрушки</a> вы сможете в интернет-магазине «Афродита» (afroditalove.ru).</p>

16 AlysonReh AlysonReh | E-mail | Web | 29. října 2017 v 21:19 | Reagovat

https://pixeldra.in/u/CQDv7C

17 ElvaHwo ElvaHwo | E-mail | 27. prosince 2017 v 0:35 | Reagovat

апрапрапр

18 obtaSr obtaSr | E-mail | Web | 3. února 2018 v 4:11 | Reagovat

По моему мнению Вы допускаете ошибку. Пишите мне в PM, пообщаемся.

---
Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, пообщаемся. fifa 15 c таблеткой скачать торрент, скачать взлом fifa 15 и <a href=http://15fifa.ru/>сайт фифа на русском языке</a> скачать fifa 15 ultimate team на пк

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama